O nama

Društvo za faktoring ProFinance, sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd , je privredno društvo registrovano za poslove faktoringa na domaćem i međunarodnom tržištu.

U skladu sa Zakonom o faktoringu, donetim 2013. godine, posedujemo Licencu Ministarstva finansija koja doprinosi našem poslovanju. Predstavljamo uspešnu finansijsku organizaciju koja prati trendove i zahteve naših klijenata.

Svojom delatnošću trudimo se da svim svojim klijentima omogućimo likvidnost kako bi mogli da izmire svoje obaveze na vreme. Faktoringom želimo da vam obezbedimo najbrži način da dođete do likvidnih sredstava. Tu smo za vas prilikom procene boniteta kupaca, sredstava obezbeđenja i rizika naplate. Cilj nam je zajednički, a to je povećanje vaše likvidnosti.

Posedujemo iskustvo i efikasnost, znanje i profesionalizam, što ProFinance čini jednom od najrenomiranijih faktoring kompanija u Srbiji i regionu. Našim klijentima nudimo rešenja prilagođena specifičnim zahtevima i potrebama svakog od njih. Na taj način smo došli do specijalnih rešenja za raličite privredne grane.

Danas je ProFinance pouzdan partner za veliki broj lidera u različitim industrijskim granama.

 

PROIZVODI

Društvo za faktoring ProFinance se bavi otkupom nedospelih potraživanja-FAKTORINGOM, plaćanjem nedospelih obaveza-OBRNUTIM FAKTORINGOM, eskontom valutiranih menica, kao i ostalim poslovima srodnim faktoringu.

U nastavku je šematski prikaz faktoringa i obrnutog faktoringa.

Faktoring , leva strana, drugo polje na dole-Proveravamo bonitet dužnika i ustupaoca; desna strana, drugo polje na dole- u roku opd 24h isplaćujemo fakture umanjene za proviziju; desna strana treće polje na dole celo izbaciti (nakon naplate f...).

Obrnuti faktoring, desna strana, drugo polje na dole- U roku od 24h isplaćujemo fakture na račun prodavca

Faktoring

Obrnuti Faktoring

Faktoring

Šta je faktoring? To je finansijska transakcija pri čemu se prodaje potraživanje trećem licu (faktoru) na popust u zamenu za novac kojim će finansirati svoje poslovanje. Od bankarskog kredita se razlikuje zbog toga što:
Firme se odlučuju za ovakav potez kada računaju da im je bolje da trenutno koriste sredstva nego da čekaju naplatu koja je ponekad i neizvesna. Tada one prodaju svoje fakture sa popustom u odnosu na njihovu nominalnu vrednost. Kada stopa prinosa na uložena sredstva u proizvodnju prevazilazi troškove otkupa potraživanja, javlja se faktoring.

Tokovi gotovine u firmama variraju, nekada su novčani tokovi visoki, nekada niski. Upravo zbog toga firme koriste Faktoring kako bi pokrili svoje kratkoročne obaveze u periodima niskih novčanih priliva.

Koliko košta usluga faktoringa? Cena se sastoji od faktorske provizije i kamatne stope. Faktorska provizija se obraćunava u procentu od visine otkupljenog potraživanja, a kamatna stopa se menja u skladu sa tržištem novca.

Od tipa faktoringa, obima potraživanja, uslova plaćanja, boniteta i vrste usluga zavisi provizija faktoringa. To je fiksni trošak i visina provizije ne zavisi od visine potraživanja.

Varijabilni trošak u faktoringu je kamatna stopa. Ona zavisi kako od valute, tako i od trenutnog stanja na tržištu novca, od uslova plaćanja, boniteta i td. Obračunava se na realnu visinu korišćenih sredstava.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vas interesuje koliko bi koštale usluge faktoringa, možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme.

Prednosti faktoringa i obrunutog faktoringa

Brzim dolaskom do novca poboljšava se likvidnost preduzeća, a samim tim i bonitet.

Za razliku od banaka, koje gledaju bilanse preduzeća i potreban im je duži period za odobrenje novčanih sredstava, mi vam omogućavamo brz dolazak do obrtnih sredstava kako bi se vaše poslovanje nesmetano odvijalo. Povećavamo i vašu konkurentnost, jer na ovaj način možete svojim kupcima ponuditi duže rokove plaćanja, a i vama pružamo veću sigurnost kod planiranja dugovanja i investicija.

Zbog svega navedenog, vaša firma će imati veći ugled na tržištu, koji vam omogućava bolje pregovaračke pozicije prilikom nabavke i korišćenju rabata.

Faktoring vam pruža potpunu sigurnost prilikom prodaje u inostranstvu, jer osiguravamo potraživanja, a time štedite na dodatne troškove garancija banke ili akreditive. Pomoću odobrenih limita za osiguranje potraživanja od kupaca, posredno Vi dobijate i informaciju o bonitetu kupca. Ako faktor nije spreman da odobri limit osiguranja za pojedinog kupca, najverovatnije takvom kupcu nije sigurno prodavati sa odloženim rokom plaćanja, bez dodatnog obezbeđenja.

Faktoring ne opterećuje bilanse preduzeća, tj. ne vidi se u osnovnim finansijskim izveštajima pa prema tome i ne umanjuje kreditnu sposobnost preduzeća.

I na kraju treba napomenuti da mi:

  • Istog dana odobravano Vaš zahtev
  • Isplaćujemo potraživanja koja ste nam ustupili u roku od najviše 24h
  • Kamata se zaračunava na principu stvarnog broja dana naplate, a ne za svaki započeti mesec
     
Opširnije

ProFinance D.O.O. BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđića 121

11070 Novi Beograd

Telefoni

+381 11 302 0063

+381 11 302 0064

+381 11 302 0065

+381 11 302 0067